Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 1 w Katowicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 03/06/2013
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.04.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Strona WWW ppp1katowice.pl posiada ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, w zakresie korzystania, przeglądania i przetwarzania informacji oraz treści prezentowanej dla potrzeb przeglądającego. W/w strona posiada funkcjonalności do zmiany wielkości czcionki do czwartego poziomu powiększenia (wraz z możliwością pomniejszania w przypadku chęci dopasowania rozmiaru), wyświetlania strony WWW zakresie szarości, wysokiego kontrastu, negatywu, jasnego tła. Możliwe jest również podświetlenia aktywnych linków URL, oraz włączenia czytelnej czcionki.
Strona została przygotowana tak, aby występował na niej stosunkowo wysoki kontrast względem sąsiadujących elementów. Pasek dostępności umieszczony po prawej stronie na wysokości paska nawigacji strony WWW, strona dostosowana jest również do czytników treści na stronie WWW.
Stronę WWW ppp1katowice.pl posiada możliwość nawigacji poprzez menu przy użyciu przycisku TAB na klawiaturze.
Obrazki na poszczególnych stronach posiadają atrybuty alt, stosuję się dla ułatwienia korzystania ze strony: wyszukiwarkę treści, stworzona jest mapa strony.
Dokumenty zapisane w formacie PDF, nie posiadają jednoznacznego nazewnictwa, oraz nie są dostosowane do wytycznych o dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 29.04.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29.04.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, a pod względem dostępności strony WWW na podstawie walidatorów dostępności dostępne na stronach: http://checkers.eiii.eu oraz https://wave.webaim.org

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach.

 • E-mail: poradnia1@ppp1katowice.pl
 • Telefon: (32) 254 23 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej (np. na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.).

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub elementu strony, wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Skarga powinna zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę,
 • adres (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) wnoszącego skargę,
 • treść skargi lub wniosku (treść może być wyrażona w sposób dowolny, przy czym istotne jest, aby można było na jej podstawie ustalić przedmiot skargi).

Skargę niezawierającą imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
Skargę można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres organu nadzorującego – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
40-837 KATOWICE
ul. Rataja 14
tel/fax. (32) 254-23-12
E-mail: poradnia1@ppp1katowice.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Adres placówki: 40-837 KATOWICE, ul. Rataja 14
Placówka dysponuje jednym budynkiem, częściowo dostosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością. Przy budynku znajduje się parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind. Brak też pochylni dla wózków inwalidzkich w całości budynku, wyjątek stanowi podjazd zamontowany przy wejściu jednej z sal terapii. W sytuacji zgłoszenia potrzeby, możliwa jest pomoc pracowników przy wejściu do budynku.

W Placówce dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych (na parterze i w jednej z sal terapii). Dopuszcza się dostęp osób z psem asystującym. Na parterze przy głównym wejściu do budynku znajduje się informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń. Brak informacji dotykowej i głosowej. W budynku brak urządzeń środków do obsługi osób słabosłyszących takich jak pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień, czy systemy Bluetooth. Placówka nie posiada możliwości wsparcia osoby posługującej się językiem migowym. Poradnia dopuszcza metody kontaktu poprzez telefon, faks, e-mail, korespondencję tradycyjną.