Koncepcja Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Katowicach:

Koncepcja perspektywistyczna

 • Misja
 • Wizja

Koncepcja bieżąca

 • Statut
 • Plan pracy

Misja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach
Misją placówki jest udzielanie wszechstronnej, profesjonalnej pomocy diagnostycznej, terapeutycznej i konsultacyjno-doradczej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Swoją profesjonalną pomoc świadczymy w duchu poszanowania każdego klienta, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby.

Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Katowicach

 1. Poradnia zbiera informacje od placówek pozostających w rejonie jej działania, co prowadzi do modyfikacji oferty poradni
 2. Pracownicy Poradni podejmują kontakty z placówkami w rejonie jej działania, co umożliwia właściwie prowadzoną pracę w terenie, dokładne rozpoznanie problemów, rozwiązywanie spraw na terenie placówki.
 3. Poradnia wszechstronnie wspiera rozwój dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem pracy w poradni jest rozwijanie i doskonalenie możliwości i zdolności dziecka.
 4. Poradnia podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości pracy poprzez:
  • przygotowanie merytoryczne i metodyczne pracowników poradni,
  • aktywność w doskonaleniu zawodowym,
  • stałą współpracę z nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, przedstawicielami środowiska lokalnego, instytucjami,
  • dbanie o stałe podnoszenie jakości wydawanych opinii i orzeczeń jako form pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom.
 5. Procesy diagnostyczne, terapeutyczne i edukacyjne są w placówce monitorowane i doskonalone, a wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
 6. Pracownicy wspólnie planują działania podejmowane w placówce, rozwiązują pro-blemy i doskonalą metody i formy współpracy.
 7. Podejmowane są działania mające na celu poprawę warunków lokalowych i wyposażenie placówki służących lepszej realizacji zadań.