Szanowni Rodzice !

nasza Poradnia jest czynna codziennie w godzinach 8:00-18:00

W związku z zagrożeniem COVID-19, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i standardów epidemiologicznych w trakcie spotkań rodziców i dzieci w budynku Poradni w naszej placówce przestrzegamy obowiązujących procedur. 

 

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Poradni:

 

 1. Na wizytę przyjmujemy zdrowe dzieci i ich rodziców. W przypadku choroby dziecka lub swojej prosimy o przełożenie wizyty na inny termin. 
 2. Przed spotkaniem (na miejscu) należy wypełnić oświadczenie Covid (wydawane przez pracownika)
 3. Pracownik, z którym ma odbyć się spotkanie zmierzy temperaturę dziecku i Państwu. Podwyższona temperatura ciała (powyżej 37C) lub inne objawy choroby, typu: kaszel, katar są podstawą do odwołania spotkania i wyznaczenia nowego terminu.
 4. Prosimy aby na spotkanie przyjść punktualnie, maksymalnie kilka minut przed ustalonym terminem.
 5. Z dzieckiem na wizytę przychodzi jeden rodzic lub opiekun, chyba że charakter spotkania wymaga obecności obojga rodziców. 
 6. W przypadku indywidualnej diagnozy dziecka, oczekujących rodziców prosimy o zagospodarowanie czasu poza placówką i powrót do Poradni o  godzinie ustalonej z prowadzącym, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie liczby osób na terenie placówki. Zasada ta nie dotyczy małych dzieci, w wieku przedszkolnym, w takim przypadku obowiązują indywidualne ustalenia z prowadzącym.
 7. Na spotkanie diagnostyczne prosimy o przynoszenie własnych przyborów: długopis, ołówek, kredki lub piórnik.

 

Wszelkie dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać  

pod numerem 32 254 23 12

 

_____________________________________________________

 

 

Cele i zadania poradni

1. Poradnia jest placówką oświatową.

2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

4. W swojej działalności Poradnia zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach.

5. Do zadań Poradni należy w szczególności:

 • Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym: a) predyspozycji i uzdolnień, b) przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, c) specyficznych trudności w uczeniu się;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży: a) szczególnie uzdolnionych, b) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, c) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, d) z zaburzeniami komunikacji językowej, e) z chorobami przewlekłymi;
 • prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin;
 • pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
 • wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
 • współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniówspecyficznych trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I – III szkoły podstawowej;
 • współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;
 • prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
 • udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

6. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:

 • diagnozowanie;
 • opiniowanie;
 • działalność terapeutyczną;
 • prowadzenie grup wsparcia;
 • prowadzenie mediacji;
 • interwencję kryzysową;
 • działalność profilaktyczną;
 • poradnictwo;
 • konsultacje;
 • działalność informacyjno – szkoleniową.

6. Organ prowadzący określa teren działania Poradni.

7. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

8. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

9. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży, oraz rodzicom i nauczycielom.

10. Poradnia zapewnia wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.

Opiniowanie

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • Spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego, lub obowiązku nauki poza szkołą
 • Zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • Dostosowania warunków i formy sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Dostosowania warunków i formy egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb absolwenta
 • Dostosowania warunków i formy egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia
 • Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • Pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • Zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • Braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • Inne opinie o przebadanych (np. dla PZP, Poradni Foniatrycznej, Sądu)

2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

3. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby,której dotyczy opinia.

4. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia – także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

5. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

Orzekanie

W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia:

 • o potrzebie indywidualnego nauczania: dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Potrzebne dokumenty: wniosek rodziców/prawnych opiekunów, wniosek lekarza o indywidualne nauczanie (odpowiedni druk), inna dokumentacja specjalistyczna.

 • o potrzebie kształcenia specjalnego: dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Potrzebne dokumenty: wniosek rodziców/prawnych opiekunów, dokumentacja specjalistyczna (medyczna, dodatkowe wyniki badań, orzeczenie o niepełnosprawności), wniosek lekarza w przypadku niepełnosprawności ruchowej, autyzmu, zaburzeń zachowania, zagrożenia niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem.