OFERTA PORADNI w roku szkolnym  2023-2024

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFERTA PORADNI w roku szkolnym 2022-2023

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLAN PRACY PORADNI 2021-2022

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Kliknij, aby pobrać Plan Pracy PPP 1 2020 – 2021

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Kliknij, aby pobrać Plan Pracy PPP1 2019-2020

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

OFERTA DIAGNOSTYCZNA

DIAGNOZY, BADANIA PRZESIEWOWE

Diagnoza dzieci w ramach wczesnego wspomagania. Opiniowanie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Diagnoza gotowości szkolnej. Opiniowanie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci poniżej 7 roku życia – ocena rozwoju dziecka. Opiniowanie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu lub placówce.
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się (ryzyko dysleksji rozwojowej i dysleksja rozwojowa).
Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce.
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce. Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia, przyjęcia ucznia
do oddziału przysposabiającego do pracy oraz w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce.
Diagnoza uczniów z zaburzeniami w zachowaniu. Opiniowanie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce. Orzekanie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym.
Diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Opiniowanie w sprawie dostosowania wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności szkolnych w stosunku
do uczniów z deficytami rozwojowymi uniemożliwiający sprostanie wymaganiom szkolnym. Orzekanie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Diagnoza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo (w tym afazja). Opiniowanie iorzekanie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo.
Diagnoza i orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający lub znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły.
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów zdolnych. Opiniowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
Diagnoza predyspozycji zawodowych.
Diagnoza logopedyczna – ocena rozwoju mowy.
Badania przesiewowe:

 • Dziecięce liczenie,
 • Badania Skalą Ryzyka Dysleksji dzieci 6 letnich,
 • Badania Skala Ryzyka Dysleksji dla uczniów w klasach II szkoły podstawowej.
 • Przesiewowe badania mowy na terenie szkół (uczniowie klas pierwszych).
 • Badania przesiewowe słuchu na terenie przedszkoli (dzieci 6-letnie)

Oferta dotycząca:

 • udzielania dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą iedukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych iwychowawczych,
 • organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych iopiekuńczych.

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM.

Oferta skierowana do dzieci.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci
(od 2 r. ż do rozpoczęcia nauki w szkole) prowadzone Metodą Dobrego Startu.

I. Liguzińska-Wołowiec, M. Kaczmarczyk,A. Donat, B. Wilk

WARSZTATY

Warsztaty realizowane na terenie przedszkoli – wg potrzeb placówek (prowadzą opiekunowie poszczególnych placówek):

 • Poznajemy bezpieczne zasady.
 • Co to znaczy być życzliwym? – bajka o ciepłym i puchatym.
 • Poznajemy uczucia.
 • Mój przyjaciel Necio – warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci.
 • Raz, dwa, trzy – zdrowe przedszkolaki to my!
 • Czym jest tolerancja?
 • Zgodna współpraca w grupie.
 • Kim chce zostać? – poznajemy zawody.

Oferta skierowana do rodziców.

PRELEKCJE, WARSZTATY:

 • W świecie leworęczności.
 • Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?”.
 • Zrozumieć świat mojego dziecka” – CYKL (5 spotkań).
 • Wspieranie rozwoju dziecka Metodą Dobrego Startu.
 • Mały terrorysta” czyli o dziecięcych atakach złości .
 • Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole, gotowość szkolna.
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Samodzielny przedszkolak, zaradny uczeń, niezależny dorosły.
 • Sposób na niejadka – dzieci przedszkolne.
 • Co zamiast komputera i tabletu? Zabawy rozwijające dla najmłodszych.
 • Wychowanie, to wyzwanie.
 • Słowa mają moc czyli o sztuce doceniania.
 • Jak wspomagać koncentracje dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola?
 • Rozwój psychoseksualny małego dziecka.

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.

Spotkania z psychologami i pedagogami przedszkolnymi z rejonu działania poradni – DYŻURY KONSULTACYJNE.

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI:

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opinie i orzeczenia).
 • Budowanie skutecznej współpracy nauczyciel – rodzic.
 • Jak pomóc dziecku leworęcznemu?
 • Jak stworzyć spójny system oddziaływań wychowawczych wspólny dla środowiska domowego i przedszkolnego?
 • Jak wspierać rozwój emocjonalno -społeczny dziecka w wieku przedszkolnym?
GRUPY WSPARCIA Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice.
I KATOWICKI ZESPOŁU DOSKONALENIA LOGOPEDÓW działającego przy PPP nr 1 (koordynatorki mgr Izabela Liguzińska-Wołowiec PPP 1 oraz mgr Anna Broma SPPP)
Udział w Radach Pedagogicznych oraz posiedzeniach zespołów wychowawczych i zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania.

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ.

Oferta skierowana do uczniów.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych(klasy IV-VIII oraz III klasa gimnazjalna)(zajęcia odbywają się na terenie poradni)

M. Szklarz,

J. Śledziewski

Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów szkół podstawowych

M. Janusz,

J. Śledziewski,

K. Umińska

Grupowe zajęcia terapii psychologicznej dla uczniów szkół podstawowych:

 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z klas I-III
  o nieharmonijnym rozwoju emocjonalno – społecznym oraz warsztaty dla rodziców w ramach: „Szkoły dla rodziców”.
  (zajęcia odbywają się na terenie Poradni)
 • Tęcza uczuć” – cykl ok.8 zajęć dla jednorodnej grupy.
 • „W świecie bajek pomagajek” lub „Bajeczki na smuteczki” – zajęcia indywidualne lub grupowe wspierające rozwój emocjonalny dzieci lękliwych, niepewnych siebie w młodszym wieku szkolnym.

K. Umińska,

M. Janusz

K. Umińska

K. Umińska

Grupowe zajęcia terapii pedagogicznej, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas I.
 • Klub przyjaciół Bratka – zajęcia dla uczniów klas
  III szkoły podstawowej.
 • Matematyka na wesoło – zajęcia dla uczniów klas II szkoły podstawowej z trudnościami w uczeniu
  się matematyki.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się klasy IV-V, VI-VII oraz VIII i III gimnazjalna

A. Donat,

M. Piekarczyk

M.Piekarczyk,

K. Respondek – Brol,

Indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej oraz indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

A. Donat,

M. Piekarczyk,

K. Respondek – Brol,

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

 • Coaching dla uczniów zdolnych.
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć?- czyli zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla uczniów klas IV-VI.
 • „Szkoła Pamięci”- trening zapamiętywania i myślenia – zajęcia dla uczniów, wspierające proces zapamiętywania oraz koncentracji uwagi.
 • „Klub Młodego Geniusza” – zajęcia mające na celu rozwijanie kreatywnego myślenia, ocharakterze cyklicznym (10 spotkań) dla stałej grupy uczniów z klas IV – VI, wyłonionych przez nauczycieli.

K. Umińska

M. Piekarczyk

K. Respondek – Brol

K. Respondek – Brol

WARSZTATY

Warsztaty realizowane na terenie szkół, według potrzeb placówek (prowadzą opiekunowie poszczególnych szkół). Proponowane tematy:

 • Współpraca się opłaca – warsztaty dotyczące integracji zespołu klasowego.
 • Zalety w każdym z nas – rozpoznawanie swoich mocnych stron, budowanie pozytywnej samooceny.
 • Bądź przyjacielem i miej przyjaciela – budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 • Inny nie znaczy gorszy, czyli rzecz o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
 • W kręgu emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie ze złością (klasy I-III).
 • Język, gesty, słowa – jak się porozumiewamy. (kl. I-III)
 • W jakim stopniu reklama manipuluje naszymi wyborami. Rozpoznawanie
  i ochrona. (kl. IV-VIII).
 • Asertywność, czyli sztuka bycia sobą. (kl. V-VIII).
 • Jak radzić sobie z agresją?
 • Jak ujarzmić swoją złość?
 • Konflikt? Co dalej?
 • Dlaczego kalendarz się nie rozciąga – warsztat organizacji i planowania własnej aktywności oraz zarządzania czasem.
 • W pułapce nowoczesnych technologii – warsztaty dotyczące cyberprzemocy oraz ryzyka uzależnienia od komputera i Internetu.
 • Dopalacze zniewalacze – profilaktyka w zakresie używania substancji psychoaktywnych. (VI-VII)
 • Zdrowo, czyli jak? Warsztaty dotyczące zdrowego stylu życia.
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć? – skuteczne metody uczenia się.
 • Skoncentruj się, rusz głową!
 • Style uczenia się.
 • Nie taki stres straszny, jak go malują – skuteczne sposoby radzenia sobie
  ze stresem.
 • „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”
 • Twórczy umysł.
 • Ślepy zaułek uzależnienia- nikotyna, alkohol – profilaktyka uzależnień (klasy V-VIII/Gimnazjum)

Oferta skierowana do rodziców.

PRELEKCJE/WARSZTATY (formuła zajęć ustalana po konsultacji) proponowane tematy:

 • Tabletowe dzieci- jak współczesne technologie wpływają na rozwój intelektualny
  i społeczny dzieci.
 • Kij czy marchewka? – o roli kary i nagrody w wychowaniu dzieci.
 • „Helikopter parents”, czyli jak nie wpaść w pułapkę nadmiernej opiekuńczości.
 • Wspieranie rozwoju dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej.
 • „Rola rodzica w systemie oświaty”.
 • „Jak dodawać skrzydeł? Budowanie poczucia własnej wartości u dziecka”.
 • „Rozwój emocjonalny i społeczny dzieci” dla rodziców uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 • “Bezpieczne wakacje” dla rodziców uczniów klas I – III szkoły podstawowej.
 • Jak zmotywować dziecko do nauki szkolnej?
 • Moje dziecko ma problemy z koncentracją uwagi – jak mu pomóc?
 • Jak pomóc leworęcznemu dziecku poprawnie i czytelnie pisać? – warsztaty dla rodziców dzieci leworęcznych z klas I – III.
 • Zachowania ryzykowne nastolatków jak zapobiegać, jak pomagać.
 • Od kłótni do współpracy – o budowaniu więzi między rodzeństwem.
 • Moje nieśmiałe dziecko.
 • Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka.
 • Mocne i słabe strony mojego dziecka w zakresie rozwoju umiejętności wykonawczych.
 • Depresja u uczniów – symptomy i pomoc.

COACHING RODZICIELSKI lub LIFE-COACHING oparty na zasobach i odpowiedzialności rodzica za proces wychowawczy (proponowane tematy sesji: role życiowe, odkrywanie wartości rodzinnych, relacje i związki, plany życiowe, asertywność i konsekwencja, stawianie granic, pewność siebie, itp.)

KONSULTACJE i PORADY dla rodziców:

 • po przeprowadzonej diagnozie dziecka,
 • dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
 • dotyczące trudności w nauce u dzieci i młodzieży.

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.

Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkół.
Udział w Radach Pedagogicznych oraz posiedzeniach zespołów wychowawczych i zespołów ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania.
Coaching kompetencyjny ukierunkowany na rozwijanie zasobów emocjonalnych i społecznych oraz umiejętności związanych z funkcją nauczyciela.
PRELEKCJE/WARSZTATY proponowana tematyka:

 • Motywowanie uczniów do nauki.
 • Uczeń z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD).
 • Jak rozumieć opinie i zawarte w nich zalecenia.
 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji – po co?
 • Praca ze słabym uczniem.
 • Praca z uczniem zdolnym.
 • Budowanie klimatu zaufania w zespole klasowym.
 • Jak rozmawiać z uczniami o ich problemach i dylematach?
 • Zapobieganie zachowaniom ryzykownym nastolatków.

DZIAŁ PORADNICTWA

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

Oferta skierowana do uczniów.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Indywidualna terapia psychologiczna dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów klas III gimnazjalnych ze szkół podstawowych.

Poradnictwo w sytuacjach kryzysowych (myśli samobójcze, samookaleczenia, problemy psychiczne).
Doradztwo zawodowe dla uczniów klas VIII, III klas gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

WARSZTATY

Warsztaty dla uczniów realizowane na terenie szkół, według potrzeb placówek (prowadzą opiekunowie poszczególnych szkół). Proponowane tematy:

 • Zajęcia integracyjne (kl. I)
 • Budowanie zespołu, doskonalenie współpracy,
 • Radzenie sobie z kryzysami okresu dojrzewania.
 • Motywowanie do nauki,
 • Normy i zasady obowiązujące w szkole.
 • Treningi kreatywności
 • Co jest ważne w życiu – zajęcia o wartościach.
 • Plany i cele życiowe.
 • Warsztaty zawodoznawcze w gimnazjum i kl 8: co dalej po gimnazjum/szkole podstawowej.
 • Warsztaty zawodoznawcze w kl VII: budowanie kariery życiowej.
 • Warsztaty zawodoznawcze w klasach maturalnych: dorosłość i co dalej?
 • Style uczenia się.
 • Nie taki stres straszny, jak go malują – skuteczne sposoby radzenia sobie
  ze stresem.
 • Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?
 • Twórczy umysł.
 • Ślepy zaułek uzależnienia – nikotyna, alkohol – profilaktyka uzależnień
  (klasy V-VIII/Gimnazjum)

Oferta skierowana do rodziców.

Konsultacje i porady dla rodziców:

 • po przeprowadzonej diagnozie dziecka,
 • dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych u dzieci i młodzieży,
 • dotyczące trudności w nauce u dzieci i młodzieży
Prelekcje, warsztaty dla rodziców:

 • Zrozumieć świat nastolatka,
 • Jak pomóc dziecku wybrać szkołę (gim i SP),
 • Matura i co dalej?

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.

Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkół.
Udział w Radach Pedagogicznych oraz posiedzeniach zespołów wychowawczych
i do spraw pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania.
PRELEKCJE/WARSZTATY tematyka ustalana po konsultacji z opiekunami działu. Przykładowy temat „Dostosowanie wymagań dla uczniów z opiniami
i orzeczeniami”.

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

Oferta skierowana do dzieci i uczniów.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Indywidualna terapia logopedyczna.

Grupowa terapia logopedyczna w ramach Metody Dobrego Startu.

Terapia dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy oraz jąkających się.

Oferta skierowana do rodziców.

Konsultacje i porady dla rodziców:

 • po przeprowadzonych badaniach mowy.
 • po przeprowadzonych badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
Prelekcje, warsztaty dla rodziców odnośnie wskazań do pracy z dzieckiem stymulujących rozwój mowy i percepcję słuchową.

Oferta skierowana do nauczycieli, specjalistów.

Porady, konsultacje po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
Przygotowanie wskazania do pracy z dzieckiem.

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (17.11.2018r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy (09.03.2019r. sobota)
 • II edycji Międzyszkolnego Konkursu „”Mistrz Inteligencji”(marzec 2019)

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1

WROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

OFERTA SKIEROWANA DO DZIECI I UCZNIÓW

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

 1. Badania przesiewowe „Dziecięce Liczenie”.
 2. Badania przesiewowe „ Skala Ryzyka Dysleksji-6”
 3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (od 2 r. ż do rozpoczęcia nauki w szkole) prowadzone Metodą Dobrego Startu – cały rok szkolny – „Od wierszyka do cyferki” (dzieci zrocznika 2011)
 4. Warsztaty dla dzieci na terenie przedszkoli – wg potrzeb placówek:
 • „Poznajemy bezpieczne zasady”
 • „Co to znaczy być życzliwym? – bajka o ciepłym i puchatym”
 • „Poznajemy uczucia”
 • „Mój przyjaciel Necio – warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci”
 • „Raz, dwa, trzy – zdrowe przedszkolaki to my!”
 • „Czym jest tolerancja?”

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 1. Badania przesiewowe w kl. II szkoły podstawowej ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się. (Klasy pierwsze po konsultacjach z pedagogami i psychologami szkolnymi).
 2. Obserwacje zespołów klasowych na terenie placówek.
 3. Zajęcia warsztatowe według zapotrzebowania placówek.
 • Współpraca się opłaca – warsztat komunikacji i integracji zespołu klasowego.
 • Zalety w każdym z nas – rozpoznawanie swoich mocnych stron, budowanie pozytywnej samooceny (klasy IV-VII).
 • Bądź przyjacielem i miej przyjaciela – budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych.
 • Inny nie znaczy gorszy, czyli rzecz o tolerancji i szacunku do drugiego człowieka.
 • Trening umiejętności społecznych (komunikacja, asertywność, radzenie sobie zkonfliktami) – 3 spotkania 2×45 min (klasy V-VII.)
 • W kręgu emocji – rozpoznawanie i nazywanie emocji, radzenie sobie ze złością (klasy I-III)
 • Nie taki stres straszny, jak go malują – skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem (V-VII)
 • Jak się uczyć, żeby się nauczyć? – skuteczne metody uczenia się.
 • Dlaczego kalendarz się nie rozciąga – warsztat organizacji i planowania własnej aktywności oraz zarządzania czasem.
 • W pułapce nowoczesnych technologii – warsztaty dotyczące cyberprzemocy oraz ryzyka uzależnienia od komputera i Internetu.
 • Dopalacze zniewalacze – profilaktyka w zakresie używania substancji psychoaktywnych. (VI-VII)
 • W krzywym zwierciadle – kiedy dbałość o wygląd zewnętrzny staje się chorobą. Zajęcia profilaktyczne dotyczące zaburzeń odżywiania, w tym: anoreksji, bulimii i bigoreksji.
 1. Zajęcia grupowe i indywidualne o charakterze korekcyjno- kompensacyjnym.
 • Ortografia w walizkach – trening ortograficzny z wykorzystaniem inteligencji wielorakich. Zajęcia dla uczniów z dysleksją rozwojową z klas IV – V.
 • Pomyśl, zapisz, zapamiętaj – ćwiczenia wspomagające myślenie ikoncentrację uwagi. Zajęcia dla uczniów klas V, VI.
 • Klub przyjaciół Bratka – zajęcia dla uczniów klas II szkoły podstawowej ukierunkowane na stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych, rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym.
 1. Indywidualna terapia pedagogiczna/zajęcia korekcyjno-kompensacyjne według potrzeb.
 2. Prowadzenie terapii indywidualnej dla dzieci i młodzieży w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, przejawiających zaburzenia zachowania lub zaburzenia emocjonalne
 3. Zajęcia terapeutyczne grupowe:

a) na terenie Poradni dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych onieharmonijnym rozwoju emocjonalno – społecznym (oraz warsztaty dla rodziców w ramach: „Szkoły dla rodziców”).

b) na terenie szkoły „Tęcza uczuć”(cykl ok.8 zajęć dla jednorodnej grupy).

c) „W świecie bajek pomagajek” lub „Bajeczki na smuteczki” – zajęcia grupowe wspierające rozwój emocjonalny dzieci lękliwych, niepewnych siebie wmłodszym wieku szkolnym.

 1. Zajęcia relaksacyjne, antystresowe.
 2. Warsztaty dla uczniów:
 • integracja zespołu
 • „Cyberprzemoc”
 • „Jak radzić sobie z agresją?”
 • „Jak ujarzmić swoją złość?”
 • „Konflikt? Co dalej?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym?”
 • „Miej przyjaciela i być przyjacielem”
 • „Jak się uczyć?”
 • „Trening pewności siebie”
 • „Alkohol? Palenie? Nie, dziękuję.”
 • „Asertywność”
 • „Akceptacja siebie i innych”
 • „Twórczy umysł”
 • „Granice. Stereotypy”
 • „Komunikacja – „Wpływ mediów na kształtowanie samooceny”
 • Warsztaty promujące zdrowy styl życia
 • Język , gesty , słowa – jak porozumiewamy się (kl. I_III)
 • W jakim stopniu reklama manipuluje naszymi wyborami ( kl. V- VII)
 • Nikotyna legalny narkotyk( kl VII)
 • Przygnębienie i apatia( kl IV- VII)
 • Zachowania autoagresywne
 • Skuteczne metody uczenia się
 • Role społeczne wzmacnianie więzi rodzinnych
 • Motywacja i jej wpływ na realizowanie celów
 • Bezpieczne korzystanie z Internetu i portali internetowych
 • Jak radzić sobie z agresją własną i innych osób
 • inne według potrzeb

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO IORIENTACJI ZAWODOWEJ

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych obejmujące zagadnienia:
 • umiejętności komunikacyjnych (negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), integracji zespołu klasowego, budowania efektywnie współpracującego zespołu klasowego, umiejętności efektywnego uczenia się
 • profilaktyki uzależnień (Internet, telefon komórkowy) i zdrowego stylu życia
 • cyberprzemoc
 • radzenie sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami w szkole i w rodzinie
 • trudności okresu dojrzewania
 1. Doskonalenia umiejętności liderów samorządu szkolnego i klasowego (doskonalenie współdziałania, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów, skutecznego działania)

DLA UCZNIÓW INDYWIDUALNIE

 1. Rozwijanie umiejętności społecznych – indywidualnie
 • Terapia ukierunkowana na rozwój
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • Doskonalenie koncentracji uwagi i umiejętności uczenia się zwykorzystaniem metody biofeedback
 1. Doradztwo zawodowe (pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia)
 • Poradnictwo indywidualne (testy komputerowe)
 • Zajęcia warsztatowe zawodoznawcze ( SP, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Badania diagnostyczne.
 2. Ocena rozwoju mowy.
 3. Terapia logopedyczna indywidualna:
 • dzieci i młodzieży w normie intelektualnej,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w tym pomoc dzieciom i młodzieży zzespołem Downa, Aspergera, ze spektrum autyzmu.
 1. Terapia logopedyczna grupowa w ramach Metody Dobrego Startu.
 2. Terapia dzieci z niepłynnością mowy oraz jąkających się.
 3. Badania przesiewowe mowy na terenie szkół i przedszkoli.
 4. Badania przesiewowe słuchu na terenie szkół i przedszkoli.

 

OFERTA SKIEROWANA DO RODZICÓW

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

Prelekcje/warsztaty:

 • „W świecie leworęczności.”
 • „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice?
 • „Zrozumieć świat mojego dziecka” – CYKL (5 spotkań)
 • „Metoda Dobrego Startu – warsztat praktyczny
 • „Mały terrorysta” czyli o dziecięcych atakach złości .
 • „Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole, Gotowość szkolna.”
 • „Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego”
 • „Samodzielność – „Samodzielny przedszkolak, zaradny uczeń, niezależny dorosły”
 • „Sposób na niejadka – dzieci przedszkolne”.
 • „Co zamiast komputera i tabletu? Zabawy rozwijające dla najmłodszych.”
 • „Wychowanie to wyzwanie”.

DZIAŁ SZKOLNY

Prelekcje i warsztaty:

 • Możesz mi zaufać- jak rozmawiać z nastolatkiem o jego problemach idylematach.
 • Rozumiem, bo jestem blisko – zapobieganie zachowaniom ryzykownym nastolatków.
 • Być rodzicem po rozwodzie, czyli jak dbać o pozytywne relacje z dzieckiem,

gdy kończy się związek małżeński?

 • Mówimy tym samym językiem, a jednak trudno nam się zrozumieć –

warsztaty dotyczące skutecznej komunikacji w rodzinie.

 • „Inteligencja emocjonalna kluczem do sukcesu dziecka”
 • „Kary i nagrody w wychowaniu dziecka” – konstruktywnych metod wychowawczych;
 • motywacja dzieci do nauki;
 • „Od kłótni do współpracy – o budowaniuwięzi między rodzeństwem”
 • „Moje nieśmiałe dziecko”
 • „Moje dziecko w sieci”;
 • uzależnienia (od alkoholu, dopalaczy, Internetu, zakupów);

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO IORIENTACJI ZAWODOWEJ

 1. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – poradnictwo indywidualne
 2. Wspieranie rodziców w zakresie ukierunkowania pracy edukacyjnej zdzieckiem
 3. Poradnictwo dotyczące kierunku pracy zdziećmi w domu
 4. Terapia rodzin

Prelekcje i spotkania – wspieranie kompetencji wychowawczych :

 • Moje dziecko kończy gimnazjum – co dalej ?
 • Matura co dalej?
 • Nastolatek w domu – problemy wieku dojrzewania
 • inne według potrzeb szkół

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Porady, konsultacje po badaniach mowy.
 2. Porady, konsultacje po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
 3. Wskazania do pracy z dzieckiem stymulujące rozwój mowy i percepcji słuchowej.

OFERTA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

 1. Spotkania z psychologami przedszkolnymi z rejonu działania poradni – DYŻURY KONSULTACYJNE
 2. Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania, prowadzenie warsztatów diagnostycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
 3. Wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczym poprzez rozszerzanie wiedzy iumiejętności z zakresu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka, radzenia sobie zsytuacjami trudnymi dziecka.
 4. Wspieranie nauczycieli w stymulacji rozwoju dziecka celem osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 5. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji w zakresie współpracy nauczyciel-rodzic
 6. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli z rejonu:
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opinie i orzeczenia)
 • Budowanie skutecznej współpracy nauczyciel – rodzic.
 • Jak pomóc dziecku leworęcznemu?
 • Jak stworzyć spójny system oddziaływań wychowawczych wspólny dla środowiska domowego i przedszkolnego?
 • Dlaczego system motywacyjny nie działa?
 1. Prowadzenie Grupy Wsparcia Psychologów iPedagogów Przedszkolnych oraz Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego z terenu Miasta Katowice
 2. Prowadzenie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów działającej przy PPP1

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 1. Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkoły /według potrzeb placówek/.
 2. Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania, prowadzenie warsztatów diagnostycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
 3. Prelekcje/warsztaty:
 • Szlifowanie diamentów – prelekcja na temat rozpoznawania potencjału drzemiącego w każdym uczniu.
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania. Ciemna strona dojrzewania – wjaki sposób edukować nastolatków o zagrożeniach wieku dorastania.
 • Natura emocji – granice między normą a zaburzeniami emocjonalnymi unastolatków wymagających pomocy specjalistycznej
 • Uczeń z zaburzeniami przetwarzania słuchowego
 1. Warsztaty dla nauczycieli:
 • „Jak rozumieć opinie i zawarte w nich zalecenia?”
 • „Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji – po co?”
 • „Jak motywować uczniów do nauki?”
 • „Praca ze słabym uczniem”
 • „Praca z uczniem zdolnym”
 1. Depresja u uczniów – symptomy i pomoc.
 2. Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i w domu
 3. Rozwój społeczny ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO IORIENTACJI ZAWODOWEJ

 1. Wspomaganie placówek przy konstruowaniu Rocznego Planu Wspomagania, prowadzenie warsztatów diagnostycznych – zgodnie z zapotrzebowaniem szkół
 2. Wsparcie dla doradców zawodowych w szkołach
 3. Prelekcje/ warsztaty:
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych
 • Wypalenie zawodowe
 • Prawidłowe oddziaływanie wychowawcze na uczniów
 • Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli zkrótkim stażem zawodowym
 • Wspieranie rozwoju uczniów- prelekcja, warsztaty
 • Jak ciekawie prowadzić lekcje wychowawcze warsztaty
 • Inne zgodnie z zapotrzebowaniem szkół

Indywidualne konsultacje dla pracowników szkół i przedszkoli

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Porady, konsultacje po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
 2. Wskazania do pracy z dzieckiem stymulujące rozwój mowy i percepcji słuchowej.
 3. Szkolenia na terenie PPP-1 dla nauczycieli/logopedów w ramach działalności I Grupy Doskonalenia Logopedów.

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (18.11. 2017 r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy– 10.03.2018 r.(sobota)
 • Międzyszkolnym Konkursie pn „”Mistrz Inteligencji”(marzec 2018)

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 WROKU SZKOLNYM 2016/2017

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

Nauczyciele, specjaliści

 1. Spotkania z psychologami przedszkolnymi z rejonu działania poradni.
 2. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli z rejonu:
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej (opinie i orzeczenia)
 • Budowanie skutecznej współpracy nauczyciel – rodzic.
 • Jak pomóc dziecku leworęcznemu?
 • Jak wspomagać koncentrację dziecka w wieku przedszkolnym?.
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego.
 1. Prowadzenie Grupy Wsparcia Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych.
 2. Prowadzenie I Katowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.

Rodzice

 1. Warsztaty dla rodziców na terenie przedszkoli lub poradni:
 • Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice? w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • „Mały terrorysta” czyli o dziecięcych atakach złości w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • Słowa mają moc czyli o sztuce doceniania w ramach programu Dobry Rodzic – Dobry Start Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
 • W świecie leworęczności.
 • Zabawy rozwijające dla najmłodszych.
 • Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole?. Gotowość szkolna.
 • Jak wspomagać koncentrację dziecka w wieku przedszkolnym?.
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka przedszkolnego.
 • Jak wspomóc proces adaptacji dzieci do przedszkola?

Dzieci

 1. Badania przesiewowe „Dziecięce Liczenie”.
 2. Badania przesiewowe „ Skala Ryzyka Dysleksji-6”
 3. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci (od 2 r. ż do rozpoczęcia nauki w szkole) prowadzone Metodą Dobrego Startu – cały rok szkolny.
 4. Warsztaty dla dzieci na terenie przedszkoli – wg potrzeb placówek, cały rok szkolny:
 • Poznajemy uczucia
 • Bezpieczne zasady
 • Wychowanie w duchu wartości. LVEP
 1. Uczestnictwo w organizacji Dnia Otwartego PPP nr 1
 2. Uczestnictwo w Dniu Bezpłatnych Badań Mowy iPrzesiewowych Badań Słuchu (sobota logopedyczna w poradni wramach Europejskiego Dnia Logopedy)(dla dzieci).

Działania wspierające nauczycieli:

 1. Wspieranie nauczycieli w procesie wychowawczym poprzez rozszerzanie wiedzy iumiejętności z zakresu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka, radzenia sobie zsytuacjami trudnymi dziecka.
 2. Wspieranie nauczycieli w stymulacji rozwoju dziecka celem osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji w zakresie współpracy nauczyciel-rodzic.

Działania wspierające rodziców:

 1. Wspieranie rodziców w procesie adaptacji dziecka do przedszkola.
 2. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez rozszerzanie wiedzy iumiejętności z zakresu rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka.
 3. Wspieranie rodziców w stymulacji rozwoju dziecka celem osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

 1. Obejmuje dzieci:
 • od 0-3 roku życia,
 • w wieku przedszkolnym,
 • w wieku szkolnym (w tym młodzież gimnazjalną i ponad gimnazjalną)
 1. Oferuje dzieciom:
 • Diagnozę logopedyczną.
 • Indywidualną terapię logopedyczną, neurologopedyczną, surdologopedyczną.
 • Terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
 • Terapię dzieci z zaburzonym kontaktem i komunikacją (ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa)- z wykorzystaniem Metody Krakowskiej, stosowaniem alternatywnych metod komunikacji Makaton, naukę czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną, terapię neurobiologiczną.
 • Terapię grupową dzieci z zaburzoną mową i kontaktem- z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Terapię indywidualną dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym.
 • Terapię indywidualną mowy dzieci jąkających się w wieku szkolnym.
 • Badania przesiewowe słuchu, mowy z wykorzystaniem Platformy do Badania Zmysłów opracowaną przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wKajetanach.
 1. Oferuje rodzicom/ prawnym opiekunom:
 • Konsultacje indywidualne po badaniach przesiewowych mowy i słuchu.
 • Udzielenie wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, w trakcie terapii logopedycznej.
 • Badania mowy i przesiewowe badania słuchu (sobota logopedyczna w poradni wramach Europejskiego Dnia Logopedy)(dla dzieci).
 1. Oferuje logopedom / zainteresowanym nauczycielom:
 • Spotkania warsztatowe w ramach I Katowickiej Grupy Doskonalenia Zawodowego Logopedów (dla logopedów, nauczycieli).
 • Konferencje we współpracy z Uniwersytetem Śląskim.
 • Konsultacje po badaniach przesiewowych słuchu i mowy (nauczyciele przedszkoli i szkół).

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

 

I. POMOC UDZIELANA UCZNIOM:

 1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dzieci i młodzieży. Określenie: poziomu intelektualnego, możliwości i potrzeb szkolnych, poziomu rozwoju i funkcjonowania procesów poznawczych i emocjonalnych, umiejętności społecznych, umiejętności dydaktycznych, motywacji do nauki, problemów psychologicznych, specyficznych trudności w uczeniu się.
 2. Przesiewowe badanie słuchu dzieci i młodzieży.
 3. Opiniowanie w sprawach szkolnych. Wystawianie opinii na podstawie diagnozy. Opracowywanie wniosków do dalszej pracy z uczniem. Określenie odpowiednich form pomocy dla ucznia na terenie Poradni, w szkole i w domu.
 4. Opracowywanie opinii o uczniu dla PZP, ZOZ, OHP, MOPS, OIK, zakładu pracy, itp.
 5. Udział w posiedzeniach Zespołów Orzekających i wydawanie orzeczeń o:
 • potrzebie indywidualnego nauczania;
 • potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności wprzystosowaniu się.
 2. Badania przesiewowe w kl. I-III szkoły podstawowej ukierunkowane na wczesne rozpoznawanie dysleksji.
 3. Obserwacje zespołów klasowych na terenie placówek.
 4. Zajęcia terapeutyczne grupowe na terenie Poradni dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju emocjonalno – społecznym (oraz „Szkoła dla rodziców”).
 5. Zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 6. Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 7. Zajęcia terapeutyczne indywidualne psychologiczne i pedagogiczne.
 8. SRD – badania przesiewowe.
 9. Warsztaty dla uczniów:

KOMUNIKACJA:

 • „Język, gesty słowa – jak się porozumiewamy” – zajęcia warsztatowe dla uczniów z klas I –III SP

ASERTYWNOŚĆ:

 • „Jestem sobą i umiem powiedzieć NIE!” – zajęcia warsztatowe z zakresu kształtowania postaw asertywnych. Czas trwania 2 h lekcyjne.
 • „Asertywność – czyli sztuka bycia sobą. Dla klas V-VI

MEDIA:

 • „W jakim stopniu reklama manipuluje naszymi wyborami. Rozpoznawanie iochrona”. Dla uczniów IV-VI
 • „Cyberprzemoc” – warsztaty dla uczniów gimnazjum

UZALEŻNIENIA:

 • „Nikotyna – legalny narkotyk” – dla uczniów klasy VI
 • „Alkohol? Palenie? – Nie, dziękuję” – dla uczniów klas V i VI

UCZENIE SIĘ I MOTYWACJA:

 • „Dlaczego i jak warto się uczyć?” – zajęcia dla starszych klas SP oraz gimnazjum. Czas trwania 2 h.
 • „Jak uczyć się efektywnie? Wykorzystaj możliwości twojego mózgu! – zajęcia dla starszych uczniów SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania 2 godziny.
 • „Kreatywny umysł” – dla uczniów SP oraz GIM.
 • „Motywacja i jej wpływ na realizowanie celów”
 • „Kub Młodego Geniusza” – cykl 8 spotkań dla dzieci uzdolnionych – dla uczniów klas IV – VI

ZDROWY STYL ŻYCIA:

 • „W zdrowym ciele zdrowy duch!” – zajęcia warsztatowe z zakresu promocji zdrowego stylu życia, dla starszych klas SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania 2h.
 • „wybieram zdrowie” – dla klas SP

SAMOOCENA

 • „Jak podnieść własną samoocenę?” – zajęcia dla starszych uczniów SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania 2 h dydaktyczne.

ZACHOWANIA SPOŁECZNO – EMOCJONALNE:

 • „Tęcza uczuć” – zajęcia terapeutyczne – grupowe, na terenie szkoły /cykl 8 zajęć dla jednorodnej grupy/.
 • Zajęcia terapeutyczne, grupowe – na terenie poradni, dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju emocjonalno-społecznym – z klas I-III SP.
 • „Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”

STRES

 • „Jak sobie radzić ze stresem?” – dla klas V i VI
 • „Przygnębienie i apatia – sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” – dla uczniów klasy IV – VI.

AGRESJA

 • „W zgodzie z sobą i z Tobą” – zajęcia dla uczniów SP, poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym. Czas trwania: cykl 3 spotkań po 2 h lekcyjne.
 • „Jak radzić sobie z agresją własną i innych osób”
 • „Zachowania autoagresywne. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami”
 • „Konflikt i co dalej?!” – zajęcia poświęcone ćwiczeniu umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów, dla starszych uczniów SP oraz uczniów gimnazjum. Czas trwania: 2 h.
 • „Jak ujarzmić swoją złość” – dla uczniów SP
 • „Inny nie znaczy gorszy!” – zajęcia poświęcone kształtowaniu postawy tolerancji, dla SP. Czas trwania: 2 h.

INTEGRACJA

 • Zajęcia integracyjne dla uczniów SP i GIM. Czas trwania 2 h lekcyjne.

II. POMOC UDZIELANA NAUCZYCIELOM:

 • Udział w radach pedagogicznych – wg potrzeb
 • Warsztaty :
  • Praca z dzieckiem autystycznym w szkole i w domu
  • Rozwój społeczny ucznia ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi
  • Jak rozumieć opinie i zawarte w nich zalecenia?
  • Jak motywować uczniów do nauki?
  • Praca ze słabym uczniem
  • Praca z uczniem zdolnym
  • inne –wg potrzeb
 • Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkoły /według potrzeb/.

III. POMOC UDZIELANA RODZICOM:

KONSULTACJEkonsultacje i porady dotyczące problemów wychowawczych, dydaktycznych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży

PRELEKCJE:

 • „Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się w młodszym wieku szkolnym?” – prelekcja dla rodziców młodszych dzieci z klas I – III /np. w ramach popołudniowych zebrań/.
 • „Jak pomóc dziecku w nauce”
 • „Moje dziecko jest dyslektykiem jak mu pomóc?”
 • „Brak motywacji do nauki”
 • „Cyberprzemoc”
 • „Uzależnienia /alkohol, dopalacze, Internet, zakupy/.

WARSZTATY:

 • „Szkoła dla rodziców” – cykl trzech spotkań dla rodziców o tematyce wychowawczej.

Dyżury konsultacyjne – na terenie szkoły dla rodziców,

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO

I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

RODZICE:

 1. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym – poradnictwo indywidualne
 2. Wspieranie rodziców w zakresie ukierunkowania pracy edukacyjnej zdzieckiem
 • Diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • Poradnictwo dotyczące kierunku pracy zdziećmi w domu
 • Moje dziecko kończy gimnazjum – co dalej ?
 • Matura co dalej?
 • Nastolatek w domu – problemy wieku dojrzewania
 • inne według potrzeb szkół
 1. Terapia z włączeniem rodzin
 2. Orzekanie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego w ramach dopasowania form i metod pracy do indywidualnych możliwości dziecka
 3. Prelekcje i spotkania – wspieranie kompetencji wychowawczych :

UCZNIOWIE:

 1. Wspieranie w zakresie radzenia sobie zproblemami – poradnictwo indywidualne iterapia psychologiczna
 2. Wspieranie umiejętności efektywnego uczenia się – poradnictwo w zakresie planowania i organizowania czasu oraz technik uczenia się
 3. Wspieranie w rozwoju umiejętności społecznych – zajęcia psychoedukacyjne grupowe, zgodnie z potrzebami szkół. Przykładowe tematy:
 • Profilaktyka agresji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Współpraca w zespole
 • Autoprezentacja
 • Planowanie i organizowanie czasu
 • Kreatywne myślenie
 1. Zajęcia zawodoznawcze dla gimnazjum iszkół ponadgimnazjalnych.
 2. Badania zainteresowań ipreferencji zawodowych – indywidualne porady (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)

NAUCZYCIELE:

 1. Opiniowanie przyczyn trudności szkolnych dzieci, przekazywanie zaleceń do pracy zdzieckiem.
 2. Opiniowanie indywidualnego toku nauki.
 3. Poradnictwo wychowawcze – konsultacje indywidualne
 4. Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli zkrótkim stażem zawodowym
 5. Wspieranie rozwoju uczniów- prelekcja, warsztaty
 6. Jak ciekawie prowadzić lekcje wychowawcze warsztat
 7. Inne zgodnie z zapotrzebowaniem szkół

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (19.11. 2016 r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy– 04.03.2017 r.(sobota)
 • V Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Dysortografików dla szkół podstawowych (18.11.2016 r.) igimnazjów (25.11.2016 r.).

OFERTA PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

DZIAŁ OPIEKI NAD MAŁYM DZIECKIEM

METODA DOBREGO STARTU

 • grupy 2- i 3-latków, grupy 4-latków, grupy 5- i 6-latków, grupy dla dzieci odroczonych
 • grupa „Od wierszyka do cyferki” dla dzieci po przesiewowych badaniach „Dziecięce liczenie”
 • zajęcia na terenie Domu Aniołów Stróżów i Świetlicy Św. Jacka

BADANIA PRZESIEWOWE I PROFILAKTYCZNE

 • „Dziecięce liczenie”
 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji dla dzieci 6-letnich
 • Propagowanie badań profilaktycznych 2-latków w żłobkach i w poradniach zdrowia

WARSZTATY DLA DZIECI NA TERENIE PRZEDSZKOLI

 • Bezpieczny przedszkolak
 • Poznajemy emocje

WARSZTATY DLA RODZICÓW

 • „Mały terrorysta” – czyli o dziecięcych atakach złości
 • Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice
 • W świecie leworęczności
 • Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole?. Gotowość szkolna
 • Bez klapsa? – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice (cykl 5 spotkań)
 • Zabawy rozwijające dla najmłodszych

DLA NAUCZYCIELI

 • Warsztaty dla Rad Pedagogicznych:

Jak czytać opinie

Budowanie skutecznej współpracy nauczyciel-rodzic

 • I Katowicki Zespół Doskonalenia Logopedów działający przy PPP nr 1
 • Grupa Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Przedszkolnych

DZIAŁ OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ

OBEJMUJE OPIEKĄ DZIECI

 • od 0-3 roku życia,
 • w wieku przedszkolnym,
 • w wieku szkolnym (w tym młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym)

DZIAŁANIA:

 • Diagnoza logopedyczna
 • Badania przesiewowe: słuchu, mowy z wykorzystaniem Platformy do Badania Zmysłów opracowanej przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
 • Indywidualna terapia logopedyczna, neurologopedyczna, surdologopedyczna
 • Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Terapia dzieci z niepłynnością mowy w wieku przedszkolnym
 • Terapia mowy dzieci jąkających się w wieku szkolnym
 • Terapia dzieci z zaburzonym kontaktem i komunikacją (ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa) – z wykorzystaniem Metody Krakowskiej, alternatywnych metod komunikacji Makaton, nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną, terapii neurobiologicznej,
 • Terapia grupowa dzieci z zaburzoną mową – z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

DZIAŁ OPIEKI SZKOLNEJ

Prowadzący: K. Jokiel, K. Respondek – Brol

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 • „Nikotyna – legalny narkotyk” – zajęcia warsztatowe dla uczniów starszych klas SP oraz gimnazjum
 • „Ślepy zaułek uzależnienia” /alkohol/ – zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjum
 • „Style uczenia się” – zajęcia dla starszych klas SP oraz gimnazjum
 • „Miej przyjaciela i bądź przyjacielem” – zajęcia poświęcone kształtowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych, dla uczniów SP
 • „Jak się uczyć i planować wolny czas? – zajęcia z zakresu technik uczenia się igospodarowania wolnym czasem dla starszych uczniów SP oraz uczniów klas Igimnazjum
 • „Stawiam na zdrowie” – zajęcia warsztatowe z zakresu promocji zdrowego stylu życia, dla uczniów klas SP
 • „Jak podnieść samoocenę?” – zajęcia dla starszych uczniów SP oraz gimnazjum
 • „W zgodzie ze sobą i z Tobą” – zajęcia dla uczniów SP, poświęcone przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym, cykl 3 spotkań
 • „Trening radzenia sobie ze złością” – cykl 3 zajęć dla uczniów SP oraz gimnazjum
 • „Szkolne porachunki” – zajęcia poświęcone ćwiczeniu umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów dla uczniów SP
 • „Emocje pod kontrolą” – zajęcia dla uczniów SP oraz gimnazjum
 • „Skoncentruj się! Rusz głową!” – zajęcia poświęcone kształtowaniu koncentracji uwagi, dla SP oraz gimnazjum
 • „Tolerancja” – zajęcia dla SP i gimnazjum
 • Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
 • „Klub młodego geniusza” – zajęcia poświęcone rozwijaniu kreatywnego myślenia, ocharakterze cyklicznym, dla stałej grupy uczniów z klas IV – VI /wyłonionych przez nauczycieli/
 • „Baw się razem z nami” – cykl zajęć warsztatowych dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych z zakresu kształtowania prawidłowych postaw emocjonalno-społecznych – zajęcia prowadzone na terenie szkoły
 • „Ja, Ty, My” – cykl zajęć warsztatowych dla uczniów starszych klas szkół podstawowych zzakresu kształtowania prawidłowych postaw emocjonalno-społecznych – zajęcia prowadzone na terenie szkoły
 • Obserwacje zespołów klasowych
 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji
 • Badanie słuchu – /o charakterze przesiewowym/ – dla poszczególnych uczniów
 • Terapia grupowa i indywidualna dla uczniów z dysleksja rozwojową
 • Terapia grupowa i indywidualna – dla uczniów przejawiających zakłócenia w rozwoju społeczno-emocjonalnym
 • „Szkoła Pamięci” – zajęcia dla uczniów wspierające proces zapamiętywania oraz koncentracji uwagi

DLA NAUCZYCIELI

 • „Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec uczniów?” – Konferencja dla zainteresowanych nauczycieli
 • „Jak nauczać żeby skutecznie nauczyć? – Konferencja dla rad pedagogicznych
 • „Jak zachęcić ucznia do nauki?” /motywacja/ – konferencja dla rad pedagogicznych
 • „Formy pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Konferencja dla rad pedagogicznych
 • Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkoły /według potrzeb/

DLA RODZICÓW

 • „Jak wspierać dziecko w procesie uczenia się w młodszym wieku szkolnym?” – prelekcja dla rodziców dzieci z klas I – III /np. w ramach popołudniowych zebrań/.
 • „Moje dziecko ma problemy z koncentracją uwagi – jak mu pomóc?” – warsztat
 • „Jak zmotywować dziecko do nauki szkolnej?” – prelekcja
 • „Jak pomóc leworęcznemu dziecku poprawnie i czytelnie pisać?” – warsztat
 • „Moje dziecko jest dyslektykiem – jak mu pomóc?” – warsztat
 • „Zrozumieć nastolatka” – warsztat
 • „Krąg ryzyka dysleksji – jak pracować z takim dzieckiem w domu?” – warsztat
 • „Szkoła dla rodziców” – cykl warsztatów dla rodziców dzieci uczestniczących wterapii grupowej
 • „Czy cierpliwość wystarczy?” – warsztaty dla rodziców dzieci przejawiających symptomy nadpobudliwości
 • Dyżury konsultacyjne dla rodziców na terenie szkół

Prowadzący: U. Bielińska, J. Śledziewski

WARSZTATY DLA UCZNIÓW

 • „Jak się uczyć szybko i skutecznie”
 • „Jak rozwijać własne talenty i umiejętności”
 • „Moje emocje- przyjaciel i wróg”
 • „Skuteczna komunikacja drogą do nawiązywania lepszych relacji z innymi ludźmi”
 • „Asertywność – postawa szacunku i akceptacji siebie oraz innych”
 • „Jak umiejętnie radzić sobie ze stresem”
 • „Agresja – jak sobie z nią radzić”
 • „Uzależnienia- dlaczego ludzie krzywdzą samych siebie”
 • „Zajęcia integrujące zespół klasowy”

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

 • „Praca z uczniem zdolnym”
 • „Praca z uczniem sześcioletnim – wspieranie rozwoju dziecka”
 • „Praca z dzieckiem autystycznym, z Zespołem Aspergera”

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

 • „Metody wychowawcze w pracy z dzieckiem”
 • „Prawidłowe zasady komunikacji rodzica z dzieckiem”
 • „Praca z dzieckiem zdolnym”

INNE FORMY POMOCY

 • Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • Doradztwo w zakresie specyficznych problemów w czytaniu i pisaniu
 • Doradztwo w zakresie problemów wychowawczych, ADHD, zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego, autyzmu, Zespołu Aspergera
 • Konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, dyrektorów i rodziców

Prowadzący: K. Umińska, B. Witkowska

ZAJĘCIA GRUPOWE DLA UCZNIÓW NA TERENIE SZKÓŁ

Dla uczniów szkoły podstawowej:

 • integracja zespołu
 • „Jak radzić sobie z agresją?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • „Jak się uczyć?”
 • „Alkohol? Nie, dziękuję.”
 • „Asertywność”

inne według potrzeb

Dla uczniów gimnazjum:

 • integracja zespołu
 • „Jak radzić sobie z agresją?”
 • „Jak radzić sobie ze stresem?”
 • „Jak się uczyć?”
 • „Alkohol?Nie, dziękuję.”
 • „Asertywność”
 • „Komunikacja”

inne według potrzeb

DLA UCZNIÓW

 • Badania przesiewowe Skalą Ryzyka Dysleksji
 • Terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się

DLA RODZICÓW

 • Konsultacje dotyczące problemów wychowawczych i emocjonalnych u dzieci imłodzieży
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców na temat:

dysleksji i „kręgu ryzyka dysleksji”

motywacji dzieci do nauki

metod wychowawczych

cyberprzemocy lub uzależnienia od Internetu

 • Dyżury konsultacyjne dla rodziców na terenie szkół

DLA NAUCZYCIELI

 • Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli na terenie szkół
 • Warsztaty dla nauczycieli:
 1. „Jak motywować uczniów do nauki”
 2. „Praca ze słabym uczniem”
 3. „Praca z uczniem zdolnym”

inne według potrzeb

DZIAŁ PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO

I ORIENTACJI ZAWODOWEJ

DLA UCZNIÓW

Rozwijanie umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych obejmujące zagadnienia:

 • umiejętności komunikacyjnych (negocjacje, rozwiązywanie konfliktów), integracji zespołu klasowego, budowania efektywnie współpracującego zespołu klasowego, umiejętności efektywnego uczenia się
 • profilaktyki uzależnień (Internet, telefon komórkowy) i zdrowego stylu życia
 • radzenia sobie ze stresem, trudnymi sytuacjami w szkole i w rodzinie
 • trudności okresu dojrzewania

Doskonalenie umiejętności liderów samorządu szkolnego i klasowego (doskonalenie współdziałania, kreatywnego myślenia, rozwiązywania konfliktów, skutecznego działania)

DLA UCZNIÓW

 • Rozwijanie umiejętności społecznych – indywidualnie
 • Terapia ukierunkowana na rozwój
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych
 • Doskonalenie koncentracji uwagi i umiejętności uczenia się z wykorzystaniem metody biofeedback
 • Doradztwo zawodowe (pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia)
 • Poradnictwo indywidualne (testy komputerowe)
 • Zajęcia warsztatowe – zawodoznawcze ( kl. od I do III gimnazjum, klasy II LO i klasy III technikum)

DLA RODZICÓW

 • Wsparcie wychowawcze
 • Terapia rodzin
 • Prelekcje dla rodziców dotyczące trudności wychowawczych w okresie dojrzewania (trening umiejętności wychowawczych), profilaktyki uzależnień, ukierunkowywania kariery życiowej dzieci
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci przewlekle chorych

DLA NAUCZYCIELI

 • Prelekcje:
 1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 2. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów klasowych
 3. Zasady prowadzenia interesujących lekcji
 4. Wypalenie zawodowe
 5. Prawidłowe oddziaływanie wychowawcze na uczniów
 • Grupa wsparcia dla osób zajmujących się doradztwem zawodowym w szkołach

Zapraszamy również do udziału w:

 • Dniu Otwartym Poradni (24.10.2015 r. sobota)
 • Dniu bezpłatnych badań mowy i przesiewowych badań słuchu w ramach Europejskiego Dnia Logopedy– marzec 2016 r.(sobota)
 • IV Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym dla Dysortografików dla szkół podstawowych igimnazjów – październik 2015 r.